Uit een enquête die we vorig jaar onder onze leden hebben gehouden  bleek dat er wat onduidelijkheid is over de rollen en onderlinge relatie van het Heineken Pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken.

Ter verduidelijking het volgende:

Stichting Heineken Pensioenfonds

Heineken heeft sinds 1923 een pensioenregeling. De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) voert thans de pensioenregeling uit voor 16.278 verzekerden, die globaal te verdelen zijn in 3.906 actieve deelnemers, 6.601 gewezen deelnemers en 5.771 pensioengerechtigden (eind 2018).

Het HPF heeft ten doel aan de pensioengerechtigde gewezen werknemers van Heineken of van de gelieerde ondernemingen en hun nabestaanden pensioen uit te keren volgens bij pensioenreglementen te stellen regelen. Het HPF tracht zijn doel te bereiken door het vormen, in stand houden en beheren van een vermogen, bestemd om daaruit de pensioenaanspraken te voldoen.

Het Bestuur bestaat uit acht leden. Van dit Bestuur worden vier leden, waaronder de voorzitter, benoemd door de directie van Heineken Group B.V.
Twee leden worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad en twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Ieder jaar stelt het Bestuur een verslag over het afgelopen kalenderjaar samen. Het jaarverslag wordt aangevuld met een verklaring van een accountant en een actuaris. Accountant en actuaris worden door het bestuur aangewezen.

Het Bestuur is bevoegd statuten en de pensioenreglementen te wijzigen.

Het Bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Namens de actieve deelnemers
– Nicolaas Groot;
– Ingrid Ardonne.

Namens de werkgever
– Leonie Geenen-van Straaten;
– Robin Hoytema van Konijnenburg  (voorzitter);
– Rogier Bouwman;
– Daan van der Mee.

Namens de pensioengerechtigden
– Michiel Kamermans;
– Rob van den Berg.

Verantwoordingsorgaan

Er is een Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.
Het VO beoordeelt het gevoerde beleid en heeft adviesrecht aan het bestuur op een aantal onderwerpen.
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH).

In het VO hebben thans de volgende personen zitting:

Namens de actieve deelnemers
– Jan Borgers;
– Martijn Hartog.

Namens de werkgever
– Bauke Appel;
– Willem Bakker;
– Laura van Nes.

Namens de gepensioneerden
– Sjoerd Koornstra (secretaris);
– Henk Jansen;
– John Muller  (voorzitter);
– Herman van de Bergh.

 

Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken

De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) behartigt de belangen van de pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij Heineken. De VvGH fungeert als spreekbuis van de gepensioneerden door middel van geregelde contacten met het HPF en Heineken Group BV. Daarnaast participeert de VvGH in de Koepel Gepensioneerden (KG) die probeert invloed uit te oefenen in de politieke besluitvorming rond pensioen, AOW en het zorgstelsel.

De vereniging levert kandidaten aan voor het bestuur en het VO van het HPF.
Twee zetels in het bestuur van het HPF en vier in het VO zijn door de VvGH geleverd.
De VvGH zorgt dat deze kandidaten de vereiste opleidingen op pensioengebied hebben gedaan, zodat zij gekwalificeerd zijn om plaats te nemen in het bestuur en het VO.

In het bestuur hebben de volgende personen thans zitting:

– Janine van Oosten  (voorzitter);
– Roelf Duursema  (vicevoorzitter);
– Anita Goudswaard  (secretaris);
– Riet Boef  (penningmeester);
– Wiet Holla;
– John Muller;
– Herman van de Bergh.