VvGH

VvGH2020-07-13T09:40:18+00:00

ALV van 15 oktober geannuleerd. Nieuwe datum ALV 2021 vastgelegd.

Het bestuur heeft moeten besluiten de geplande ALV van 15 oktober 2020 te annuleren.

Waar we eerst nog met voorzichtig optimisme de verwachting hadden onze ALV in oktober te kunnen laten doorgaan, heeft de realiteit van de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus ons genoodzaakt tot dit besluit.

Het organiseren van onze ALV op de wijze zoals we gewend zijn, is pas weer mogelijk als er een vaccin is. Wij hebben inmiddels wel de datum voor de ALV van 2021 vastgelegd. 13 April staat voor ons gereserveerd bij de Heineken Experienece.

Het bestuur besluit in haar volgende vergadering of er dit jaar wel kleinere bijeenkomsten voor VvGH leden gerealiseerd kunnen worden. Hierbij nemen wij de RIVM maatregelen als uitgangspunt.
Wij informeren u over de uitkomst.

Janine van oosten
Voorzitter van de VvGH

Van de Voorzitter

Het Pensioenakkoord is door alle onderhandelingspartners geaccepteerd en gaat nu naar de Tweede Kamer. In onze  Nieuwsbrief nr. 81 staan het Pensioenakkoord en de stappen die nu genomen moeten worden centraal. Op onze website vindt u ook de reactie van de Koepel Gepensioneerden (Nieuwsbrief 23 van de Koepel) op dit akkoord. In de precieze uitwerking van het akkoord zullen nog een aantal gecompliceerde hobbels genomen moeten worden. Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Voor de bestuurders van het HPF en het Verantwoordingsorgaan breken drukke tijden aan. Voor ons als gepensioneerden is het goed om te kunnen vertrouwen op hun inzet en bekwaamheid.

De Corona tijd ligt nog niet achter ons, al zijn de maatregelen versoepeld en is het leven weer iets “normaler’ geworden. Zolang er geen vaccin is, blijft de 1,5 meter samenleving onderdeel van ons bestaan en hopelijk blijven wij gevrijwaard van een 2e golf. Het bestuur heeft in haar laatste vergadering nagedacht over de consequenties hiervan voor de ALV en wij zijn tot de volgende besluiten gekomen.

Om aan de verplichtingen van de vereniging te voldoen, versturen wij nogmaals alle bij de ALV behorende documenten en een begeleidende brief. Die agendapunten waarbij gestemd moet worden, leggen wij u op deze wijze voor (begroting, decharge bestuur, het voorstel van de kascommissie, contributie en het benoemen van nieuwe bestuursleden). U krijgt dan de gelegenheid om schriftelijk, per mail of per post, te stemmen. Dit proces stelt ons in staat om nu aan de formaliteiten te voldoen.

Voor nu gaan we er van uit dat de ALV zoals gepland op 15 oktober doorgaat met sprekers en presentaties. Mocht het door beperkende maatregelen nog niet mogelijk zijn een normale ALV te houden, dan overwegen wij om kleinere ALV bijeenkomsten op meerdere locaties te organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Afscheid Wiet Holla

Na 2 termijnen als bestuurslid van de VvGH heeft Wiet Holla besloten zijn functie neer te leggen. Het was de bedoeling zijn besluit tijdens de ALV in april kenbaar te maken en om hem op dat moment ook publiekelijk te bedanken voor zijn bijdrage aan de VvGH. Wiet heeft zich met veel vastbeslotenheid ingezet voor Zorg en Welzijn, een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Niet heel verwonderlijk voor een oud-bedrijfsarts.

Wiet hield Zorg en Welzijn op de agenda, ook in tijden waarin dat nog niet zo actueel was. Namens het bestuur wil ik Wiet in deze nieuwsbrief heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de VvGH. Wij wensen je gezondheid en “jouw” onderwerp blijft op onze agenda!

Het nieuwe Pensioenakkoord

Na vele jaren van discussie is er dan eindelijk een akkoord tussen de sociale partners en het kabinet  (minister Koolmees) met betrekking tot de pensioenen en de AOW.

Wat houdt het akkoord zoal in?

Het akkoord is vele A4-pagina’s groot, wat het haast onmogelijk maakt in een paar begrijpende zinnen weer te geven wat belangrijk is voor de gepensioneerden.

Wie geïnteresseerd is in het akkoord, kan dit in detail lezen via de volgende link:  Hoofdlijnennotitie-pensioenakkoord, op de website van de Rijksoverheid.

Een paar punten uit het akkoord:

 • Middels een vastgestelde leeftijdsonafhankelijke premie wordt een persoonlijk pensioenvermogen opgebouwd en niet langer pensioenaanspraken en pensioenrechten.
 • De premie ligt vast en niet meer de pensioenaanspraak voor vele jaren in de toekomst.
 • Pensioenfondsen hoeven daarom minder grote buffers te bezitten, hetgeen de kans op indexatie verhoogt.
 • Het vermogen wordt collectief belegd met een collectief beleggingsresultaat.
 • Er wordt niet meer gewerkt met een rekenrente voor het bepalen van de verplichtingen en met dekkingsgraden maar met een projectierendement voor de beleggingen.
 • De verschillende leeftijdsgroepen, van jong naar oud, hebben verschillende beleggingsrisico houdingen (jong risicovoller belegd en oud weinig risico)
 • Het collectieve beleggingsresultaat wordt verdeeld naar de risicohouding van de leeftijdsgroepen.
 • Hoger beleggingen risico, grotere kans op verhoging, maar ook een grotere kans op verlaging.
 • Verlaging van de uitkeringen mag uitgesmeerd worden over 10 jaren.
 • Er komt een solidariteitsreserve, die deels gevoed wordt door een deel van de premie en deels door een deel van het rendement. De reserve kan worden aangewend om fluctuaties in de pensioenuitkering te dempen.
 • Het partnerpensioen ná pensionering blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Het partnerpensioen vóór pensionering wordt op risicobasis verzekerd.

Wat gaat er nu gebeuren?

 • Najaar 2020: Start wetgevingsproces
 • 1 januari 2022: Wet van kracht
 • 1 juli 2023: Transitieplan, opgesteld door de werkgever moet gereed zijn. Dit moet de grondslag leggen, o.a. informatie bevatten hoe wordt omgegaan met de bestaande aanspraken en rechten en de overwegingen die er aan ten grondslag liggen.
 • 1 januari 2026 uiterste transitiemoment

Het is duidelijk dat de komende jaren veel werk wordt gevraagd van de bestuurders van ons pensioenfonds, alsmede van de leden van het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.

Belangrijk hierbij is, dat de belangen van eenieder evenwichtig worden afgewogen.

Wat e.e.a. ‘feitelijk’ voor de gepensioneerden zal betekenen is op dit moment nog niet bekend.
Meer duidelijkheid zal komen als de wettekst naar de Tweede Kamer zal zijn gestuurd in januari 2021.

Interessant zal het worden te zien, wat op basis van het projectierendement, de buffer binnen het vermogen van het fonds zal zijn en hoe hiermee zal en kan worden omgegaan.
Uw vertegenwoordigers bij het fonds zullen  de invoering van het nieuwe pensioenakkoord  nauwgezet volgen.


Voor geïnteresseerden:
In de Trouw van afgelopen vrijdag 3 juli stond een lezenswaardig artikel met wat achtergronden van het nieuwe akkoord. De link ernaar is hier.
Het artikel in platte tekst bevindt zich hier.

Go to Top