VvGH

VvGH2020-01-02T09:39:34+00:00

Nieuwsbrief 20: Koepel Gepensioneerden

Nog veel haken en ogen aan het nieuwe pensioencontract.

Gisteren heeft de Koepel Gepensioneerden met zijn achterban in verschillende sessies gesproken over de voornemens die worden neergelegd in de hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer, die minister Koolmees vrijdag 19 juni naar de Tweede Kamer wil sturen met betrekking tot het nieuwe pensioencontract.

De beide covoorzitters van onze vereniging hebben voor u op papier gezet wat gisteren is besproken en wat de voorlopige conclusies zijn van het gisteren gevoerde overleg met de achterban. U kunt de brief hier lezen.

Ook stuurde de Koepel Gepensioneerden vandaag een brief aan minister Koolmees over de uitwerking van het pensioencontract.

Vertegenwoordiging VvGH bij het Pensioenfonds

Uit een enquête die we vorig jaar onder onze leden hebben gehouden  bleek dat er wat onduidelijkheid is over de rollen en onderlinge relatie van het Heineken Pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken.

Ter verduidelijking het volgende:

Stichting Heineken Pensioenfonds

Heineken heeft sinds 1923 een pensioenregeling. De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) voert thans de pensioenregeling uit voor 16.278 verzekerden, die globaal te verdelen zijn in 3.906 actieve deelnemers, 6.601 gewezen deelnemers en 5.771 pensioengerechtigden (eind 2018).

Het HPF heeft ten doel aan de pensioengerechtigde gewezen werknemers van Heineken of van de gelieerde ondernemingen en hun nabestaanden pensioen uit te keren volgens bij pensioenreglementen te stellen regelen. Het HPF tracht zijn doel te bereiken door het vormen, in stand houden en beheren van een vermogen, bestemd om daaruit de pensioenaanspraken te voldoen.

Het Bestuur bestaat uit acht leden. Van dit Bestuur worden vier leden, waaronder de voorzitter, benoemd door de directie van Heineken Group B.V.
Twee leden worden benoemd door de Centrale Ondernemingsraad en twee leden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Ieder jaar stelt het Bestuur een verslag over het afgelopen kalenderjaar samen. Het jaarverslag wordt aangevuld met een verklaring van een accountant en een actuaris. Accountant en actuaris worden door het bestuur aangewezen.

Het Bestuur is bevoegd statuten en de pensioenreglementen te wijzigen.

Het Bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Namens de actieve deelnemers
– Nicolaas Groot;
– Ingrid Ardonne.

Namens de werkgever
– Leonie Geenen-van Straaten;
– Robin Hoytema van Konijnenburg  (voorzitter);
– Rogier Bouwman;
– Daan van der Mee.

Namens de pensioengerechtigden
– Michiel Kamermans;
– Rob van den Berg.

Verantwoordingsorgaan

Er is een Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.
Het VO beoordeelt het gevoerde beleid en heeft adviesrecht aan het bestuur op een aantal onderwerpen.
Het VO bestaat uit negen leden. Twee leden worden gekozen door de actieve deelnemers, drie leden worden benoemd door de werkgever en vier leden worden benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH).

In het VO hebben thans de volgende personen zitting:

Namens de actieve deelnemers
– Jan Borgers;
– Martijn Hartog.

Namens de werkgever
– Bauke Appel;
– Willem Bakker;
– Laura van Nes.

Namens de gepensioneerden
– Sjoerd Koornstra (secretaris);
– Henk Jansen;
– John Muller  (voorzitter);
– Herman van de Bergh.

 

Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken

De Vereniging van Gepensioneerden bij Heineken (VvGH) behartigt de belangen van de pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij Heineken. De VvGH fungeert als spreekbuis van de gepensioneerden door middel van geregelde contacten met het HPF en Heineken Group BV. Daarnaast participeert de VvGH in de Koepel Gepensioneerden (KG) die probeert invloed uit te oefenen in de politieke besluitvorming rond pensioen, AOW en het zorgstelsel.

De vereniging levert kandidaten aan voor het bestuur en het VO van het HPF.
Twee zetels in het bestuur van het HPF en vier in het VO zijn door de VvGH geleverd.
De VvGH zorgt dat deze kandidaten de vereiste opleidingen op pensioengebied hebben gedaan, zodat zij gekwalificeerd zijn om plaats te nemen in het bestuur en het VO.

In het bestuur hebben de volgende personen thans zitting:

– Janine van Oosten  (voorzitter);
– Roelf Duursema  (vicevoorzitter);
– Anita Goudswaard  (secretaris);
– Riet Boef  (penningmeester);
– Wiet Holla;
– John Muller;
– Herman van de Bergh.

Opsplitsing Heineken Nederlands Beheer Organisatie

(Blog van 28 mei 2020, Heineken Pensioenfonds)

Per 1 januari 2020 is de werkgever Heineken Nederlands Beheer B.V. (HNB) gesplitst in drie nieuwe zelfstandige entiteiten: Heineken Nederland (Commercie), Heineken Netherlands Supply (HNS) en Vrumona. Daarnaast zijn er per 1 januari 2020 ook twee nieuwe CAO-en gesloten voor HNS & Vrumona Supply en Heineken Nederland & Vrumona Commercie. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent of dit gevolgen heeft voor jouw pensioenregeling. In deze blog geven wij je daar meer informatie over.

Heineken Group nieuwe gesprekspartner voor het Heineken Pensioenfonds

De splitsing van het werkgeverschap van HNB in drie nieuwe entiteiten heeft invloed op de uitvoeringsovereenkomst die het pensioenfonds met de werkgever heeft afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds over de uitvoering van de pensioenregeling vastgelegd.

Voor 2020 had het pensioenfonds deze overeenkomst gesloten met HNB. Per 1 januari 2020 is Heineken Group B.V. (HG) de partij die namens alle aangesloten werkgevers de uitvoeringsovereenkomst heeft getekend. HG treedt vanaf deze datum op als partij / gesprekspartner voor alle bedrijfsonderdelen waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling uitvoert. De afspraken in de uitvoeringsovereenkomst zijn aangepast aan de situatie per 1 januari 2020. Je kunt de uitvoeringsovereenkomst op de website van het Heineken Pensioenfonds raadplegen.

Geen veranderingen uitvoering pensioenregeling

Door het sluiten van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst zijn alle partijen overeengekomen dat de uitvoering van de pensioenregeling door het Heineken Pensioenfonds wordt voortgezet. Er zijn voor jou als medewerker dus geen veranderingen in de uitvoering van de pensioenregeling. Er zijn in de uitvoeringsovereenkomst ook geen wijzigingen doorgevoerd die financiële invloed hebben op jouw pensioen.

Eén wijziging in 2020 voor de pensioenregeling n.a.v. de CAO-wijziging

Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen heeft er een wijziging in de pensioenregeling plaatsgevonden. Er is afgesproken dat ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid volledige pensioenopbouw plaatsvindt. Het Pensioenreglement is hierop aangepast en het pensioenfonds zal deze regeling voor alle aangesloten werkgevers zo uitvoeren. Je kunt het pensioenreglement op de website van het Heineken Pensioenfonds raadplegen.