Uiterlijk 1 januari 2027 krijgt Nederland nieuwe pensioenregels. Dat betekent dat oude pensioenrechten opgaan in het nieuwe stelsel. Dat noemt men “invaren”. Maar hoe werkt dat?

Even terug:

In maart 2022 werd de Wet toekomst pensioenen (Wtp) eindelijk aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Deze wet gaat namelijk het pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Maar wat is nou het verschil tussen het nieuwe en het oude pensioenstelsel?

Nu, in het huidige pensioenstelsel, betalen de meeste werknemers pensioenpremie voor een vastgesteld pensioenbedrag in de toekomst (dat is het moment dat men AOW gaat ontvangen). Nou vastgesteld, in het huidige pensioenstelsel ligt het pensioen dat iemand in de toekomst krijgt ook niet helemaal vast. Zij die al pensioen ontvangen, hebben reeds gemerkt dat het pensioen lang niet altijd meestijgt met de inflatie, ook niet als dat in het verleden wel was beloofd. Het is zelfs mogelijk gebleken dat sommige pensioenfondsen pensioenen moesten verlagen (korten), m.a.w. er is dus geen 100 procent garantie dat men het bedrag waarvoor indertijd premie is betaald, ook echt krijgt.

In het nieuw voorgestelde pensioenstelsel krijgt iedere pensioendeelnemer vanaf uiterlijk 1 januari 2027 een eigen pensioenpot, die groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van de beleggingsresultaten. In dit nieuwe stelsel ligt er dan ook meer risico bij de deelnemer. Als het bijvoorbeeld meezit op de beurs, dan wordt de individuele pensioenpot sneller gevuld, maar zit het tegen, dan daalt de waarde van die pensioenpot. Wel komt er een solidariteitsfonds om grote (negatieve) klappen op te vangen , bijvoorbeeld bij een beurskrach.

Wat is nu invaren?

Miljoenen werknemers en gepensioneerden hebben al jaren premie betaald voor een pensioen. Deze opgebouwde rechten passen vaak niet één-op-één in de nieuwe pensioenregels. Dat betekent niet dat die aanspraken vervallen, nee, in plaats daarvan worden ze ‘ingevaren’. Deze term wordt dus gebruikt voor het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die in de loop van de tijd zijn opgebouwd onder de huidige pensioenregels. Deze oude rechten worden vervolgens opnieuw vertaald en berekend voor in gebruik name in het nieuwe systeem, zodat pensioendeelnemers ze in het nieuwe stelsel kunnen gebruiken en daarmee hun persoonlijke pensioenpot vullen.

Wat betekent invaren voor gepensioneerden?

Pensioenfondsen die aangeven dat ze willen invaren, krijgen vanaf 1 juli 2022 met soepelere regels te maken om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Niet alleen de grotere fondsen zoals die voor de metaal (PMT), de ambtenaren (ABP) en de zorg (PFZW) maken daar gebruik van, maar ook het Heineken Pensioenfonds. Dat betekent dat het aanvullende pensioen van (ex) Heineken medewerkers kan worden geïndexeerd.

De exacte  gevolgen van het invaren zijn nog niet bekend. Er wordt nog gepraat over de nieuwe rekenregels en de verwachting is dat daarover in de loop van 2023 meer duidelijk wordt.

Heeft invaren ook nadelen?

In de meeste pensioenregelingen die nu bestaan, betalen alle deelnemers hetzelfde percentage aan pensioenpremie. Dat is overzichtelijk, maar het maakt ook dat de pensioenopbouw van een jonge werknemer veel goedkoper is dan de pensioenopbouw van een oudere werknemer. Dit is zo omdat met de premie van een jonge deelnemer langer belegd kan worden. Deze methode heeft in het verleden goed gewerkt, omdat de meeste werknemers lang bij hetzelfde bedrijf bleven werken. Zij betaalden dan als jonge werknemer mee aan het pensioen van de oudere werknemers en kregen dat later weer terug van de nieuwe groep jonge werknemers.

Maar nu er een eind komt aan dit stelsel, doordat er meer van werkgever wordt gewisseld, betalen jonge werknemers niet meer mee aan het pensioen van oudere werknemers. De veertigers en vijftigers van nu hebben wel meebetaald voor anderen, maar krijgen dat zelf niet meer terug. Daarom werken alle Pensioenfondsen nu aan een regeling die dit verschil moet goedmaken.

Meer weten over opgebouwd pensioen

Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van het invaren voor de pensioenen. Het is belangrijk om te weten wat nu uw pensioenaanspraken zijn. Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt men een persoonlijk overzicht van alle tot nu toe opgebouwde pensioenrechten. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Heeft u nog meer vragen over (de hoogte van) uw pensioen, dan kunt u ook terecht bij het Heineken Pensioenfonds en/of uw pensioenverzekeraar.