Onderwerpen die in deze Nieuwsbrief worden behandeld:

 1. Loskoppeling AOW minst populaire maatregel
  Zoals altijd peilde Maurice de Hond ook afgelopen weekend weer de stemming in het land. Daarbij vroeg hij onder meer naar de steun voor de diverse, in het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord, aangekondigde maatregelen. Lees in deze Nieuwsbrief over wat men vindt (scores) over het afschaffen van het leenstelsel voor studenten, de verhoging van het wettelijk minimumloon, het verhogen van de accijnzen op tabak, het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW.
 2. Actieplan Toegankelijkheid Betalingsverkeer
  Voor ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen met een visuele beperking vormen digitale ontwikkelingen in het betalingsverkeer en sluiting van bankfilialen een groeiende uitdaging. Uit gesprekken met belangenorganisaties en personen uit de verschillende doelgroepen bleek dat een aanzienlijk deel van deze groepen de kwaliteit van het betalingsverkeer minder was gaan waarderen. Lees in deze Nieuwsbrief wat het actieplan behelst om de communicatie m.b.t. de informatie aan en de dienstverlening voor groepen in een kwetsbare positie binnen twee jaar te optimaliseren plus wat de resultaten zijn van de eerste fase. Ook wordt in dit artikel van de Nieuwsbrief het plan, doelen en activiteiten voor de volgende fase geduid.
 3. Vervolgoverleg gesloten fondsen
  Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden bij de uitwerking van het pensioenakkoord opnieuw aandacht gevraagd voor de problematiek van de zogenaamde ‘gesloten fondsen’. Lees in de Nieuwsbrief de voortgang.
 4. Eenmalige compensatie AOW’ers
  De prijzen stijgen harder dan ze in 40 jaar hebben gedaan. En daar hebben vooral ook senioren last van. De pensioenen voor het merendeel van hen zijn al meer dan tien jaar bevroren. Lees in deze Nieuwsbrief of de eenmalige compensatie er wel of niet komt.