Het Pensioenakkoord is door alle onderhandelingspartners geaccepteerd en gaat nu naar de Tweede Kamer. In onze  Nieuwsbrief nr. 81 staan het Pensioenakkoord en de stappen die nu genomen moeten worden centraal. Op onze website vindt u ook de reactie van de Koepel Gepensioneerden (Nieuwsbrief 23 van de Koepel) op dit akkoord. In de precieze uitwerking van het akkoord zullen nog een aantal gecompliceerde hobbels genomen moeten worden. Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Voor de bestuurders van het HPF en het Verantwoordingsorgaan breken drukke tijden aan. Voor ons als gepensioneerden is het goed om te kunnen vertrouwen op hun inzet en bekwaamheid.

De Corona tijd ligt nog niet achter ons, al zijn de maatregelen versoepeld en is het leven weer iets “normaler’ geworden. Zolang er geen vaccin is, blijft de 1,5 meter samenleving onderdeel van ons bestaan en hopelijk blijven wij gevrijwaard van een 2e golf. Het bestuur heeft in haar laatste vergadering nagedacht over de consequenties hiervan voor de ALV en wij zijn tot de volgende besluiten gekomen.

Om aan de verplichtingen van de vereniging te voldoen, versturen wij nogmaals alle bij de ALV behorende documenten en een begeleidende brief. Die agendapunten waarbij gestemd moet worden, leggen wij u op deze wijze voor (begroting, decharge bestuur, het voorstel van de kascommissie, contributie en het benoemen van nieuwe bestuursleden). U krijgt dan de gelegenheid om schriftelijk, per mail of per post, te stemmen. Dit proces stelt ons in staat om nu aan de formaliteiten te voldoen.

Voor nu gaan we er van uit dat de ALV zoals gepland op 15 oktober doorgaat met sprekers en presentaties. Mocht het door beperkende maatregelen nog niet mogelijk zijn een normale ALV te houden, dan overwegen wij om kleinere ALV bijeenkomsten op meerdere locaties te organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Afscheid Wiet Holla

Na 2 termijnen als bestuurslid van de VvGH heeft Wiet Holla besloten zijn functie neer te leggen. Het was de bedoeling zijn besluit tijdens de ALV in april kenbaar te maken en om hem op dat moment ook publiekelijk te bedanken voor zijn bijdrage aan de VvGH. Wiet heeft zich met veel vastbeslotenheid ingezet voor Zorg en Welzijn, een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Niet heel verwonderlijk voor een oud-bedrijfsarts.

Wiet hield Zorg en Welzijn op de agenda, ook in tijden waarin dat nog niet zo actueel was. Namens het bestuur wil ik Wiet in deze nieuwsbrief heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de VvGH. Wij wensen je gezondheid en “jouw” onderwerp blijft op onze agenda!